Skip to main content

DADES X COVID19 X DONES X SCGRAMENET

Impacte de la pandèmia per Covid-19 amb perspectiva de gènere

El projecte Dades x Covid-19 x Dones presenta una web divulgativa, accessible i interactiva, que reflecteix l'impacte de la pandèmia al municipi de Santa Coloma de Gramenet. Un anàlisi que incorpora la perspectiva de gènere té com objectiu contribuir a la presa de decisions. Aquesta web s'ha elaborat mitjançant la recopilació de dades obertes i fonts de dades internes.

El període temporal que s'analitza són els mesos de març a juny de 2020, amb la intenció d'observar l'evolució de les dades des de l'inici de la pandèmia. Aquestes dades també seran comparades amb el mateix període temporal de l'any anterior, per a observar la diferència evolutiva. De manera periòdica, s'aniran ampliant els períodes d'anàlisi per poder fer un seguiment de la evolució del fenomen.

D'altra banda, quan les dades permeten comparativa territorial, es visualitzaran dades dels següents territoris:

  • Santa Coloma de Gramenet

  • Barcelonès Nord (Badalona, Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma de G., Montgat i Tiana)

  • Catalunya

El portal web es distribueix en les següents àrees:

Impacte econòmic

Estructura econòmica de Santa Coloma de Gramenet

S'observa com el principal motor econòmic de Santa Coloma és el sector serveis, amb una major presència de dones. D'altra banda, els sectors d'indústria i construcció, encara que minoritaris en el municipi, es troben clarament masculinizados. Comparant amb Catalunya, s'observen els mateix patrons.

El Producte Interior Brut (PIB) és el valor monetari de la producció de béns i serveis de demanda final d'un territori en un període de temps determinat.

El PIB per habitant mesura la relació entre el nivell de renda d'un territori i la seva població.

A la visualització presentada, el PIB per habitant destaca les diferències econòmiques de Santa Coloma amb la resta de territoris, situant-se per sota tant de Barcelonès nord com de Catalunya. És a dir, la relació entre el PIB generat i la població de Santa Coloma és menor.

Per l'altra banda, el PIB en milions d'euros, mostra com Santa Coloma genera menys PIB, ja que també és un territori més petit, en comparació a Catalunya o Barcelonès Nord.

El Valor Afegit Brut (VAB) mesura el valor afegit generat pel conjunt de productors d'una àrea econòmica, recollint els valors que s'afegeixen als béns i serveis en les diferents etapdes del procès productiu. Si al VAB s'afegeixen els impostos indirectes, s'obtè el PIB.

La visualització representa el valor que aporten els diferents sectors econòmics, ajudant a identificar la importància d'aquestes a l'economía del territori.

En el cas de Santa Coloma, les dades reafirmen el fet que l'economia del municipi es centra en el sector de serveis.

Estructura poblacional de Santa Coloma de Gramenet

De la mateixa manera que succeeix a altres poblacions, Santa Coloma també s'enfronta a un progressiu envelliment de la població, tenint les dones una major presència en les franges d'edat més avançades.

Si ens aturem a la taxa d’envelliment i sobreenvelliment s’observa com les dones presenten una taxa superior a la dels homes en ambdós casos. Això vol dir que ens trobem amb un major nombre de dones en edat avançada, població més vulnerable davant el Covid-19.

Impacte Covid-19 en l'economia de Santa Coloma de Gramenet

Mentre al 2019 s'observa un lleuger descens a les xifres de desocupació amb l'arribada de l'estiu, al 2020 s'observa un augment d'aquestes xifres al llarg dels mesos, és a dir, l'atur ha augmentat com a conseqüència de la pandèmia. A més, aquest augment en les xifres d'atur ha afectar amb major virulència a les dones del municipi.

Entrant a analitzar la situació de 2020, es percep una estabilització de les xifres d'atur d'homes cap al juny, mentre que en el cas de les dones, s'observa una clara tendència a l'alça. La situació de les dones del municipi no presenta una millora com en el cas dels homes.

Tot i que les xifres entre dones i homes siguin clarament diferents, s’observa que en comparació, l’atur en tots dos segueix una tendència semblant sense importar particularment els sexes a partir del mes de juliol.

 

Tot i això, no s'ha tornat als valors del període anterior a la pandèmia.

Analitzant la variació de les xifres d'atur per sectors econòmics, s'observa un augment en tots els sectors: és a dir, la pandèmia ha afectat a l'economia del municipi en general.

És en el cas de les dones on es perceben majors diferències, per tant, la pandèmia ha afectat en major mesura a la situació laboral de les dones.

Entrant a analitzar els sectors, si comparem els números entre el mes de juny 2019 i juny 2020, és el d'educació que ha tingut un major augment de les xifres d'atur (71,43%) en el cas de les dones; mentre que en cas del homes és el de transport i emmagatzematge (81.75%). D'altra banda, s'observa que al comparar novembre 2019 i novembre 2020 el sector amb major augment d'atur per a les dones és el d'activitats financeres (107,69%), sent el d'hostaleria el corresponent als homes (60,40%). 

És important destacar que les activitats econòmiques de més atur durant juny són relacionats amb rols típicament assignats a cada un dels sexes, mentre que això no passa per les xifres analitzades de novembre.

 

 

 

Al 2019 s'observa com les xifres de contractació de dones són més elevades, o molt pròximes, a les xifres dels homes. Al 2020, s'observa com el número de contractació d'homes és superior al de dones per als mesos anteriors a juliol. És a dir, la pandèmia ha provocat diferències entre homes i dones pel que fa a contractacions, arribant a produir-se una diferència del 29% en el més de maig. 

 Aquesta diferenciació s'intercanvia a partir del juliol, mes en què es realitza un major nombre de contractacions a dones, tendència també present per als últims mesos de l'any.

Pel que fa a la tendència, mentre que a partir del mes d'abril s'observa una tendència a l'alça en les contractacions d'homes, en el cas de les dones aquesta recuperació triga més a arribar, començant a visualitzar un augment en les xifres de contractació a partir del mes de maig.

També cal destacar que la bretxa de contractació a finals de l'any 2020 és més tancada que aquella del 2019.

Representant la variació en les xifres de contractació, s'observa una gran disminució en la contractació de les dones per a tots els mesos, arribant a la xifra màxima en el mes de maig (-61,4%). Mentre que, en el cas dels homes, la variació no ha estat tan elevada, situant-se la major xifra en un -45.6%. És a dir, al 2020 s'ha vist més perjudicada la contractació de les dones.

Una altra visualització que pot ajudar a observar l'impacte econòmic al municipi, són les comunicacions inicials de les empreses sobre la intenció d'aplicar Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO).

Aquest gràfic destaca que els sectors més afectats, pel que fa a nombre de persones afectades, són la construcció, l'educació, el comerç i l'hostaleria.

Més enllà de conèixer quins són els sectors més afectats per ERTE és necessari tenir en compte quin pes representa cadascun dins de l'economia de Santa Coloma de Gramenet. Com més a la dreta (eix X) se situï un sector, més important és per al municipi; mentre que com més a dalt estigui (eix I), més s'ha vist afectat per ERTE.

Per exemple, el sector amb una major afectació percentual de ERTE és l'agricultura (46,15%), encara que el seu pes en l'ocupació del municipi és mínima (0,03%). En canvi, veiem com el sector serveis, que ocupa a més del 20% de la població de Santa Coloma, ha tingut poca afectació proporcional de ERTE (5,03%).

De fet, els sectors més afectats (agricultura, educació, activitats artístiques i immobiliàries) se situen per sota del 4% de pes en l'ocupació del municipi.

S'observa com la zona amb dones que han rebut més prestacions per trobar-se en situació d'ERO o ERTO son  Raval, Santa Rosa i Safaretjos, seguida de Fondo. En el cas dels homes, la zona més afectada és Riu nord i Riu sud, seguida de Raval, Santa Rosa i Safaretjos. A nivell general, s'observa com les dones han rebut més prestacions per estar afectades per un ERO o ERTO que els homes.

Impacte en la salut

Impacte Covid-19 en la salut de Santa Coloma de Gramenet

S'observa com el municipi de Santa Coloma ha estat un territori més afectat per la pandèmia de la Covid-19, amb una major taxa de casos per cada 10.000 habitants, en comparació amb el Barcelonès Nord i Catalunya. 

Per l'altra banda, s'observa com en tot els territoris, el Covid-19 ha tingut major afectació entre les dones, sent major la taxa de casos de dones contagiades.

Representant la xifra de dones i homes afectats per coronavirus en el municipi, s'observa com la pandèmia té una major afectació entre les dones. 

La pandèmia ha tingut major incidència al districte 5 (Raval, Santa Rosa i Safaretjos), essent l'àrea on es concentren més dones contagiades.

En el cas dels homes, és en el mateix districte on hi ha una major xifra de casos de Covid-19.

Impacte en la violència de gènere

Impacte Covid-19 en la violència de gènere a Santa Coloma de Gramenet

Les xifres de dones ateses es correspon amb el nombre de dones ateses per el servei i les xifres d'atencions realitzades fan referència al nombre total de vegades que les dones usuàries han estat ateses per diferents professionals del servei. Una dona pot ser atesa per diferents professionals i/o en repetides ocasions per una mateix professional. 

Les xifres mostren com la pandèmia per Covid-19 ha afectat a les dones en situació de violència masclista, evidenciant el fet que durant els mesos de confinament les dones no s'han pogut dirigir als serveis especialitzats. En quant al nombre d'atencions realitzades, es percep un gran increment a partir del mes d'abril, mentre que les xifres de dones ateses segueixen una evolució similar a la del any anterior, encara que amb valors menors. Això podria indicar que les dones que estan accedint al servei, estan sent ateses un major nombre de vegades ja que presenten situacions de violència més complexes i més greu. 

En els tres territoris, s'observa un gran increment en les trucades durant 2020, respecte a les xifres de 2019. Aquestes xifres indiquen un clar impacte negatiu de la pandèmia per Coronavirus en la violència de gènere.

Mentre en la visualització anterior s'observen xifres menors, en el cas de les trucades trobem el cas contrari. D'aquesta manera es representen els efectes de la pandèmia, on les dones no han pogut adreçar-se a les vies presencials, recorrent a vies alternatives d'atenció, com serien les trucades. 

S'observa una tendència de disminució de les trucades a partir del juliol 2020, acostant bastant durant novembre 2020 a les xifres existents en aquest mateix període en el 2019.